Regulamin

Regulamin korzystania z usług serwisu lexadviser.pl
obowiązujący od 30.04.2015 r.
 


§1. Definicje regulaminowe

 1. Usługodawca i właściciel - MS INVESTMENT Sp. z o.o., zwana dalej MS INVESTMENT

 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentowana przez organ/y posiadające prawo do zawierania umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Administratorem Serwisu jest dział techniczny Serwisu, zwany dalej Administratorem.

 4. Strony – MS INVESTMENT, Administrator i Usługobiorca.

 5. Serwis – Wirtualny Doradca Prawny www.lexadviser.pl

 6. Usługa/i – dostępne w Serwisie trzy e-usługi prawne.

 7. Opłata – należność przysługująca MS INVESTMENT od Usługobiorcy za prawo korzystania w okresie rozliczeniowym z Serwisu.


§2 Postanowienia ogólne

 1. MS INVESTMENT zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, zgodnie z posiadaną przez siebie bazą danych i środkami technicznymi, w pełnym zakresie, a Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty za świadczone na jego rzecz usługi.

 2. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez MS INVESTMENT wskazanego adresu poczty elektronicznej do świadczenia Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002r. Nr 144, poz. 1204) , w tym informacji handlowych, w zakresie wynikającym ze złożonego zamówienia oraz realizowania przez MS INVESTMENT działań marketingowych

 3. Usługi w Serwisie świadczą posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pracownicy Serwisu, a także współpracujący z Serwisem prawnicy, w szczególności radcowie prawni i adwokaci zrzeszeni w korporacjach zawodowych i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.

 4. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

   

  §3 Aktywacja serwisu

 1. Dostęp do serwisu można uzyskać na podstawie złożenia zamówienia w formie elektronicznej (dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy). Złożenie zamówienia aktywuje serwis na czas określony w szczegółach zamówienia, zależny od wybranej formy dostępu do serwisu.

 2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zaakceptowaniem warunków świadczenia Usługi, zawartych w niniejszym regulaminie, zamówieniu i cenniku aktualne w dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 3. MS INVESTMENT potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez odebranie informacji z systemu płatności elektronicznych dokonanej płatności.

 4. MS INVESTMENT wystawi i prześle na adres Usługobiorcy, wskazany podczas rejestracji, niezwłocznie po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty za fakturę elektroniczną, na życzenie Usługobiorcy.

 5. MS INVESTMENT ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.

 6. MS INVESTMENT uruchomi usługę niezwłocznie po otrzymaniu przelewu bankowego.

 


§4 Opłaty

 1. Opłaty za Serwis Usługobiorca dokonuje na podstawie wystawionej faktury według cennika za odpowiedni okres rozliczeniowy.

 2. W przypadku nie uregulowania należności, zastrzegamy sobie prawo przekazania sprawy firmie windykacyjnej.

 3. Opłata za korzystanie z Serwisu jest pobierana z góry.

 4. Usługobiorca upoważnia MS INVESTMENT do wystawienia faktur Vat bez podpisu odbiorcy.

 5. Usługobiorca ma prawo do zmiany abonamentu na inny (wyższy parametr) wskazany w cenniku. Zmiana taka może nastąpić bez akceptacji Usługodawcy. W takim przypadku, abonament o niższym parametrze staje się nieaktywny.

 6. MS INVESTMENT nie zwraca opłaty za niewykorzystany abonament w przypadku zmiany za abonament na inny (wyższy parametr).

 7. MS INVESTMENT zastrzega sobie również prawo do nie udzielania rabatów podczas trwania, a także w chwili zmiany abonamentu.

 8. Cennik obowiązuje dla jednostkowego (dla jednego Usługobiorcy) dostępu do Serwisu. Uzyskanie dodatkowych dostępów wymaga założenia kolejnych kont w Serwisie i złożenia oddzielnego zamówienia.

 9. MS INVESTMENT ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z abonamentu.

 10. MS INVESTMENT gwarantuje niezmienność ceny Usługi w okresie, za który Usługobiorca dokonał zapłaty.


§6 Prawa i obowiązki administratora systemu

 1. MS INVESTMENT umożliwia Usługobiorcy dostęp do wszystkich porad zgromadzonych w Serwisie na podstawie posiadanych przez Usługobiorcę konta w Serwisie i kodów dostępu przez 24 godziny na dobę w okresie aktywności jego konta.

 2. MS INVESTMENT zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w szczególności w przypadkach modernizacji serwisu, jednakże łączny czas nieaktywności serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca.

 3. MS INVESTMENT nie odpowiada za ewentualne ograniczenia dostępu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od firmy MS INVESTMENT a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego czy providera usług internetowych.

 4. MS INVESTMENT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną ogłoszeń i pozostałych dokumentów oraz ewentualne zmiany ich treści dokonane przez Ogłaszającego.

 5. MS INVESTMENT zastrzega sobie prawo do weryfikacji ogłoszeń przesyłanych bezpośrednio z formularza zgłoszeniowego.

 6. MS INVESTMENT zobowiązuje się do pełnego przestrzegania tajemnicy dotyczącej danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a także innych danych, których ochrony zażąda Usługobiorca.§7 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo do własnego wyboru kodów dostępowych o ile nie zostaną one odrzucone przez system weryfikacyjny Serwisu.

 2. Usługobiorca może sam dowolnie zmieniać kody dostępu. Nie ma przy tym obowiązku informowania o tym Administratora systemu.

 3. Kod dostępu stanowi stwierdzenie prawa użytkowania Serwisu w obrębie jednej jednostki organizacyjnej.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy osobistego kodu dostępu. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany kodów dostępu.

 5. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach świadczonej Usługi wyłącznie we własnym zakresie. Każde ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, dystrybucja, publikowanie transmisja, bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich MS INVESTMENT. Wykrycie tego procederu skutkuje zablokowaniem usługi i poniesieniem przez Usługobiorcę wszelkich konsekwencji prawno – finansowych.

 6. Na Usługobiorcy ciąży obligatoryjny obowiązek informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych i innych wymaganych do prawidłowego świadczenia usługi.

 7. MS INVESTMENT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności korzystania przez niego z usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 8. Dezaktywacja dostępu do Serwisu następuje na podstawie wypowiedzenia przedstawionego przez zarejestrowanego użytkownika lub na wniosek administratora o ile użytkownik naruszy postanowienia niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.

 


§8 Ochrona prawno - karna

 1. Serwis jest wyłączną własnością MS INVESTMENT chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie Prawa autorskiego, Prawa własności przemysłowej oraz Kodeksu Karnego. Wykorzystywanie Serwisu na dowolnym polu eksploatacji wymaga zgody MS INVESTMENT, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Złamanie ww. postanowień będzie skutkowało natychmiastowym skierowaniem sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

 


§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie.

 2. Wraz z zamówieniem dostępu przez Serwis, Usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym dodatkowe postanowienie o uchyleniu §6 pkt. 1 w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z jakiejkolwiek Promocji oferowanej przez Serwis.

 3. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu będą natychmiast podawane do wiadomości wszystkim usługobiorcom serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

 4. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Usług, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego dla Serwisu.

 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy, w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 7. Korzystanie z usług Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika praw na dobrach niematerialnych do utworów przekazanych w związku z ich świadczeniem.